Användarvillkor - Live Partner

1. Bakgrund

1.1 Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller när du registrerar och använder vår mobilapplikation för att ta del av nyheter, erbjudanden och annan information och material kopplad till oss som klubb ("Tjänsten").

1.2 Tjänsten ägs och drivs av Varbergs BoIS FC, org. nr 849600-6142, Mentorsvägen 12, 432 50 Varberg ("Klubben", "oss", "vi", o.s.v.).

1.3 Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dessa Allmänna villkor innan du använder Tjänsten. Vi kan komma att uppdatera de Allmänna villkoren från tid till annan genom att göra de uppdaterade Allmänna villkoren tillgängliga i Tjänsten. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan väsentliga förändringar träder ikraft och om du inte inom denna tid motsätter dig förändringen ska du anses ha godkänt förändringen (fortsatt användning av Tjänsten efter att ändringen trätt ikraft ses som att du har godkänt ändringen).

2 Tillgång till Tjänsten

2.1 Tjänsten finns tillgänglig för nedladdning i mobiltelefon, surfplatta, eller annan enhet som stödjer Tjänsten, genom den marknadsplats, eller liknande, där du kan ladda hem applikationer. Vi kan inte garantera att Tjänsten kommer finnas tillgänglig för nedladdning vid var tid och/eller för samtliga enheter.

2.2 För att logga in i och använda Tjänsten måste du vara minst 18 år.

2.3 För inloggning och användning av Tjänsten krävs att du har ett Fotbollskonto som tillhandahålls av Föreningen Svensk Elitfotboll (org. nr 825001–5065), en intresseorganisation för alla fotbollsklubbar i Allsvenskan och Superettan ("SEF"), vilket uteslutande regleras av de villkor som tillhandahålls av dem ("Fotbollskonto").

2.4 För din tillgång till Tjänsten krävs i övrigt att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Du ansvarar själv för nätavgifter och andra avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användning av Tjänsten.

2.5 Användningen av Tjänsten ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Allmänna villkor. Du är t.ex. ensamt ansvarig för att din användning inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för Klubben eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut. Du får inte:

  • använda Tjänsten för att förtala, missbruka, trakassera, bevaka, hota eller på annat sätt kränka någon annan eller dennes rättigheter;
  • i övrigt använda Tjänsten för något bedrägligt eller annars olagligt ändamål;
  • störa eller vidta åtgärder för att försöka störa driften av Tjänsten; eller
  • överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet.

 

2.6 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Klubben kan inte garantera att Tjänsten alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Du som användare av Tjänsten är också medveten om och accepterar att Tjänsten från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstopp för service, underhåll och uppdateringar.

3 Innehåll och erbjudanden

3.1 Genom Tjänsten får du tillgång till nyheter, material och information kopplat till Klubben samt våra och SEF:s samarbetspartners, den serie Klubben tillhör, inklusive svensk elitfotboll. Klubben kan inte garantera att ett visst innehåll kommer finnas tillgängligt i Tjänsten vid var tid. Du kan även ta del av erbjudanden från Klubben samt våra och SEF:s samarbetspartners, som görs tillgängligt i Tjänsten.

3.2 I anslutning till användande av Tjänsten kan du även godkänna att ta del av särskilda erbjudanden och annan marknadsinformation, som skickas ut separat till dig (d.v.s. inte utgör en del av Tjänsten som sådan), från Klubben samt våra och SEF:s samarbetspartners. Om du väljer att ta del av sådan information kommer den tillhandahållas genom utskick till den e-postadress som är kopplad till ditt Fotbollskonto. Om du inte längre vill ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners kan du avregistrerade dig enligt de instruktioner som anges i varje sådant utskick eller annars genom att kontakta oss på via kontaktuppgifter i punkt 11.

3.3 Klubben och SEF tar inget ansvar för innehållet i information och erbjudanden från våra samarbetspartners. Du som användare av Tjänsten är medveten om att eventuella erbjudanden från tredje part som du tar del av är föremål för villkor från den tredje part som erbjudandet kommer ifrån.

4 Du som är Partneranvändare

4.1 För dig som använder Tjänsten i egenskap av representant för någon av Klubbens eller SEF:s samarbetspartners ("Partneranvändare") gäller även villkoren i denna punkt 4, i tillägg till vad som i övrigt anges i dessa Allmänna villkor.

4.2 Som Partneranvändare kan du i Tjänsten skapa evenemang för att marknadsföra fysiska evenemang anordnade av den samarbetspartner vilken du representerar ("Partner”), t.ex. i anslutning till Klubbens matcher. Det evenemang som skapas kommer göras tillgängligt i Tjänsten enligt de inställningar som från tid till annan finns valbara och som du väljer när du skapar evenemanget, exempelvis om evenemanget ska vara synligt för alla användare av Tjänsten (inklusive andra Partneranvändare), eller enbart Partneranvändare.

4.3 Du som Partneranvändare ansvarar för att du är behörig att skapa evenemang i Tjänsten för Partnerns räkning. 

4.4 Som Partneranvändare ansvarar du för att evenemanget samt innehållet/informationen i det evenemang du skapar, bl.a. inte ska vara ägnat att förtala, missbruka, trakassera, bevaka, hota eller på annat sätt kränka någon annan eller dennes rättigheter, eller i övrigt strider mot lag eller skapas för något bedrägligt eller annars olagligt ändamål.

4.5 Klubben förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort evenemang och material som strider mot dessa Allmänna villkor eller som Klubben annars inte finner lämpligt.

4.6 Genom att skapa ett evenemang upplåter du, för Partnerns räkning, en begränsad rätt för Klubben att använda logotyper, varumärken, och annan information/material, som du gör tillgängligt som en del av evenemanget, på det sätt kom krävs för att tillhandahålla Tjänsten enligt vad som anges i dessa Allmänna villkor.

4.7 Som Partneranvändare ansvarar du, för Partnerns räkning, att Partnern innehar samtliga rättigheter till varumärken, logotyper, och annat innehåll, som du gör tillgängligt som en del av evenemanget och att hålla Klubben skadeslös i förhållande till intrångsanspråk från tredje part beträffande sådana varumärken, logotyper, m.m.

5 Ändring av Tjänsten och dess innehåll

Vi strävar ständigt efter att förbättra Tjänsten, dess innehåll, och de funktioner och verktyg som tillhandahålls genom Tjänsten. Du är därför medveten om att Tjänsten kan komma att förändras över tid och därför förbehåller vi oss rätten att förändra Tjänstens form, natur och innehåll (inklusive, till undvikande av missförstånd, att permanent eller tillfälligt upphöra med eller begränsa Tjänsten eller del därav). Detta gäller oavsett om vi lämnat information därom i förväg eller inte, dock med förbehöll för vad som anges i punkt 1.3.

6 Konsumenträttigheter

6.1 Som konsument har du i vissa fall 14 dagars ångerrätt. I förhållande till sådant digitalt innehåll som vi tillhandahåller genom Tjänsten (d.v.s. inte när du väl väljer att ta del av erbjudanden som sådana som presenteras i Tjänsten), är du dock medveten om att ångerrätten inte gäller.

6.2 Dessa Allmänna villkor ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag. Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra de gällande är du välkommen att kontakta oss enligt punkt 11 i dessa Allmänna villkor.

7 Personuppgifter och marknadsföring

7.1 Vid din användning av Tjänsten kan personuppgifter om dig komma att behandlas av Klubben som personuppgiftsansvarig, t.ex. för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Alla sådana personuppgifter som vi behandlar sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy och cookie-policy [länka till dessa] samt i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

7.2 Klubben eller SEF, beroende på vilken samarbetspartner som utskicket är kopplat till är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i anslutning till utskick av marknadsföring och erbjudanden enligt vad som beskrivs i punkt 3.2, såvida inte annat anges i vår integritetspolicy eller i det enskilda utskicket. Information om hur SEF behandlar dina personuppgifter i anslutning till utskick av marknadsföring och erbjudanden finns här; https://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/.

8 Immateriella rättigheter

8.1 Klubben samt våra och SEF:s samarbetspartners och/eller underleverantörer äger samtliga immateriella rättigheter till innehållet i Tjänsten, inklusive dess underliggande teknologi. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas eller förstås som att Klubben samt våra och SEF:s samarbetspartners och/eller underleverantörer upplåter några immateriella rättigheter till dig som användare, utöver vad som krävs för att använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor. 

8.2 Du får endast ta del av material och information i Tjänsten, inklusive varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, programvara (objektkod), på det sätt som det tillhandahålls genom Tjänsten. Du har alltså ingen rätt att spara, kopiera, ladda ner, eller på något annat sätt tillgodogöra dig Tjänstens innehåll, annat än på det sätt som innehållet presenteras i Tjänsten.

9 Uppsägning och avstängning

9.1 Vi har rätt att temporärt eller permanent stänga av ditt Fotbollskontos tillgång till och därmed din användning av Tjänsten (i) vid befarad eller faktisk säkerhetsincident eller tekniskt problem eller (ii) om du bryter mot dessa Allmänna villkor, mot lag, förordning, eller om du på annat sätt missbrukar Tjänsten eller av oss tillhandahållna funktioner.

9.2 Du kan när som helst välja att avsluta att få åtkomst till Tjänsten genom ditt Fotbollskonto genom att kontakta oss på de uppgifter som anges i punkt 11, eller genom att avsluta din åtkomst på det sätt som anges i Tjänsten.

10 Ansvarsbegränsning

Vi har inget ansvar för direkta skador eller utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå vid användning Tjänsten, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på vår sida eller annars följer av tvingande lag.

11 Frågor

Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår hemsida.

12 Överlåtelse

Vi äger rätt att utan föregående meddelande till eller godkännande från dig överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part men kommer i så fall informera dig om detta så snart det har skett.

13 Tillämplig lag och tvistelösning

13.1 Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.  

13.2 Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:

  • Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Allmänna villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).
  • Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.