Integritetspolicy avseende Live Parnter

(senast uppdaterad: 2024-02-16)

1. Allmänt om behandlingen av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Därför har Varbergs BoIS FC, org. nr 849600-6142, Mentorsvägen 12, Varberg ("Klubben", "oss", "vi", o.s.v.). tagit fram en integritetspolicy ("Integritetspolicy") som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter när du använder vår mobilapplikation för att ta del av nyheter, erbjudanden, och annan information om Klubben och vår verksamhet, och våra samarbetspartners ("Tjänsten"). Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna text.

Ändamålen för behandlingen, vilka personuppgifter vi behandlar, vår lagliga grund samt lagringstiden för dina personuppgifter, följer nedan under rubriken ”Ändamål med behandlingen, personuppgifter, laglig grund och lagringstid” (avsnitt 3).

Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsten. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av denna Integritetspolicy i Tjänsten eller på annat vis gör den tillgänglig för dig.

2. Så samlar vi in och hanterar dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du förstår hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din data.

Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig när du godkänner de allmänna villkoren och loggar in i Tjänsten genom ditt fotbollskonto (i vilket fall t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter som du angett vid skapandet av fotbollskontot också behandlas av oss), samt ditt användande av Tjänsten i övrigt.

Fotbollskonto tillhandahålls av Föreningen Svensk Elitfotboll (org. nr 825001–5065) (”SEF”), en intresseorganisation för alla fotbollsklubbar i Allsvenskan och Superettan. SEF är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i anslutning till ditt fotbollskonto. Information om hur SEF behandlar dina uppgifter finns i avsnitt 4.

Klubben och/eller SEF är däremot inte personuppgiftsansvarig för behandling som sker i anslutning till att du faktiskt tar del av och tillgodogör dig material eller erbjudanden från våra samarbetspartners (som t.ex. rabatterade köp som kan nås via länkar i Tjänsten), d.v.s. i Tjänsten presenteras enbart sådant material och erbjudanden. Om du via Tjänsten förser samarbetspartners med personuppgifter kommer sådan samarbetspartner vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna, såvida inte annat meddelas i det enskilda fallet.

Behandling för samtliga ändamål enligt avsnitt 3 gäller oavsett om du använder Tjänsten som en användare eller partneranvändare. 

3. Ändamål med behandlingen, personuppgifter, laglig grund och lagringstid

3.1 För att tillhandahålla dig Tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att du genom ditt fotbollskonto ska få tillgång till Tjänsten, och därmed ta del av information och erbjudanden som presenteras i Tjänsten, samt vad som i övrigt krävs för att administrera din behörighet till Tjänsten, dess funktioner och innehåll.  

Personuppgifter vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Andra uppgifter kopplade till ditt fotbollskonto

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal (d.v.s. våra allmänna villkor) att tillhandahålla Tjänsten.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja ändamålet som beskrivs i detta avsnitt 3.1.

 

 

 

 

 

 


3.2 Administration av Tjänsten och dess funktionalitet, säkerhet, m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att Tjänsten generellt fungerar som den ska, att innehåll visas korrekt, och vad i övrigt krävs för att skydda Tjänsten mot intrång, obehörig åtkomst och andra säkerhetshot.

Personuppgifter vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Uppgifter om din enhet, så som mac-adress

• Andra uppgifter kopplade till ditt fotbollskonto

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att administrera Tjänsten, dess funktion och säkerhet, överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja ändamålet som beskrivs i detta avsnitt 3.2.


3.3 Skicka erbjudanden och annan marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka dig erbjudanden, marknadsföring, inklusive anpassad direktreklam, vilket även inkluderar marknadsföring rörande tredje parters (t.ex. samarbetspartners) erbjudanden och tjänster.

Personuppgifter vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Andra uppgifter kopplade till ditt fotbollskonto

Laglig grund: För att skicka ut marknadsföring, information och erbjudanden baserar vi vår behandling på en intresseavvägning då vi bedömer att vårt intresse överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via epost eller telefon om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).  

 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter till dess att du anmäler att du inte längre vill ta del av information, erbjudanden och marknadsföring, men inte längre än tolv (12) månader från att din åtkomst till Tjänsten avslutats, enligt vad som anges i våra allmänna villkor. När du avanmäler dig kommer dina personuppgifter för detta ändamål att raderas.


 3.4 Utveckla våra tjänster och system

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla våra tjänster, inklusive Tjänsten. Det sker genom att vi analyserar aggregerad statistik om ditt användande av Tjänsten. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra användares förväntningar och önskemål.

Vi kan komma att dela information om er i samband med att analyser genomförs av tredje parter. Information delas endast med tredje parter under strikt reglerade former och under begränsad tid. Därutöver sker behandlingen endast på aggregerad nivå i den mån det är möjligt.

Personuppgifter vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Uppgifter om din enhet och hur du använder våra tjänster, bl.a. IP-nummer och mac-adress

• Andra uppgifter kopplade till ditt fotbollskonto

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av Tjänsten i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, produkter eller affärsmodeller, överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja ändamålet som beskrivs i detta avsnitt 3.4.

 

3.5 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t.ex. avse behandling av dina personuppgifter i samband med att vi administrerar våra IT-system för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. IP-nummer och enhetsinställningar

• Andra uppgifter kopplade till ditt fotbollskonto

Laglig grund: Våra rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse. Avseende skydd av dina personuppgifter för att efterleva tillämplig dataskyddslagstiftning sparas dina uppgifter till dess de raderas i enlighet med de lagringstider som anges ovan.


4. Samarbete med Föreningen Svensk Elitfotboll

Som medlem i SEF, använder vi oss av IT-tjänster och andra tjänster från SEF i samband med t.ex. tillhandahållande av Tjänsten och SEF behandlar, som personuppgiftsbiträde åt oss, personuppgifter hänförliga till dig i den mån det krävs inom ramen för de behandlingar vi angivit ovan i avsnitt 3.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med SEF för SEF:s egna ändamål, exempelvis så att SEF kan skapa, utveckla och tillhandahålla sina tjänster, system och dess innehåll, förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig, samt för att informera dig om svensk elitfotboll och SEF:s tjänster. SEF kommer i så fall behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med SEF:s integritetspolicy. Om vi behöver det kommer vi inhämta ditt separata samtycke för denna behandling. SEF:s integritetspolicy hittar du på SEF:s webbplats, http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/.

5. Med vilka andra än SEF delar vi dina personuppgifter?

Utöver vad som anges i avsnitt 4 ovan kan vi ge personuppgiftsbiträden, såsom samarbetspartners, andra föreningar inom vår sfär, leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES (förutsatt att det land där personuppgiftsbiträdet har sitt säte är föremål för ett s.k. adekvansbeslut utfärdat av EU-kommissionen), åtkomst till dina personuppgifter. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra (i) om det krävs enligt lag, (ii) om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet, (iii) för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd, eller (iv) för att genomdriva våra rättigheter och krav.

6. Så skyddar vi dina personuppgifter och dina rättigheter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Du kan även utnyttja ett antal rättigheter enligt GDPR, vilka är:

  • Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
  • Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
  • Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.
  • Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.
  • Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Ifrågasätta berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.
  • Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.
  • Dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
  • Begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter tillfälligt begränsas, t.ex. i väntan på att vi utreder om dina uppgifter är korrekta, under tiden vi utreder din invändning mot behandling av personuppgifter eller om du kräver att uppgifterna lagras om du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

7. Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post på kontaktuppgifterna nedan i avsnitt 8. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

8. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

E-post: info@boisfc.nu                        

Postadress: Mentorsvägen 12, 432 50 Varberg

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.