Visselblåsning i Varbergs BoIS FC

I vår verksamhet är det viktigt att tidigt kunna fånga upp och agera på eventuella signaler om missförhållanden. Varbergs BoIS FC har därför en visselblåsartjänst där medarbetare och andra som har en arbetsrelaterad relation till föreningen, anonymt kan anmäla misstankar om oegentligheter eller allvarliga fel. 17 december 2023 kommer mindre och mellanstora organisationer omfattas av lagen att ha en visselblåsarfunktion.

 

Syfte

Syftet med att ha ett rapporteringssystem, ”visselblåsningssystem”, är att möjliggöra för alla medarbetare att utan rädsla för repressalier från föreningens sida kunna rapportera om allvarliga händelser som identifieras i verksamheten. Syftet är också att följa den lag som börjar gälla 17 december 2023. 

 

Vad är en visselblåsning?

I Varberg BoIS FC:s visselblåsartjänst kan medarbetare och andra med en arbetsrelation till föreningen, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden. Det som rapporteras kan exempelvis handla om:

 • allvarliga säkerhetsbristerbedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • muta eller korruption
 • jäv eller att närstående gynnas
 • stöld eller annat lagbrott
 • systematiska tjänstefel


Visselblåsartjänsten har införts med stöd av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, som bland annat innehåller skydd för den som visselblåser.

Visselblåsartjänsten kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstankar om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

 

När ska visselblåsartjänsten inte användas?

Används ej vid klagomål och synpunkter på föreningen eller föreningens verksamheter:

Visselblåsartjänsten ska inte användas för att lämna synpunkter på hur föreningens verksamheter bedrivs. Tjänsten är inte till för att medarbetare ska kunna lämna mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Synpunkter om det som beskrivs ovan kan lämnas till vår klubbchef.

Gäller ärendet däremot händelser eller beteenden som strider mot vår värdegrund, mailas dessa till vardegrund@boisfc.nu.

 

Vem kan anmäla via visselblåsartjänsten?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier, tillhör du någon av kategorierna nedan är du berättigad att nyttja visselblåsartjänsten:

 • anställda
 • volontärer och praktikanter
 • personer som söker jobb, praktik eller volontärplats i föreningen
 • personer som utför arbete under föreningens kontroll och ledning eller som står till förfogande för sådant arbete
 • konsulter som söker eller utför uppdrag, till exempel inhyrda tränare eller föreläsare mm.
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av information under tiden i verksamheten

 

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för föreningen att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Skyddet gäller inte heller om det du rapporterar om inte kvalificerar sig som en visselblåsning t.ex. om det är klagomål eller synpunkter.

 

Hur berättigade kan nyttja sin rätt till visselblåsning

En berättigad som vill anmäla allvarligare missförhållanden eller uppmärksamma en allvarligare överträdelse gör det enklast genom att skapa ett anonymt e-postkonto, exempelvis ett gmail-konto. Från detta konto kan sedan den berättigade anonymt anmäla missförhållanden till Varbergs BoIS FC:s visselblåsningskonto, visselblas@boisfc.nu

De meddelanden som når mailkontot för visselblåsning vidarebefordras till visselblåsfunktionen (nedan kallad Funktionen) hos Varbergs BoIS FC, som består av klubbchef Dan Skogman och ekonomiansvarig Lars Elisson.

Rapporteringsprocessen innehåller följande moment:

 1. Anställd eller uppdragstagare rapporterar till Funktionen.
 2. Anmälaren får information om att anmälan mottagits inom sju dagar om hens kontaktväg möjliggör det.
 3. Funktionen utreder alla inkomna rapporter och rapporterar till styrelsen vid särskilt allvarliga händelser.
 4. Funktionen och ev. styrelsen beslutar om handlingsplan i ärendet.
 5. Funktionen följer upp beslutad handlingsplan.
 6. Funktionen meddelar anmälaren, som i rimlig omfattning ska få återkoppling till åtgärderna som vidtagits, om hens kontaktväg möjliggör det. Detta sker inom tre månader från anmälan.
 7. Funktionen återrapporterar utfallet av handlingsplanen till styrelsen.

Samtliga anmälningar ska behandlas varsamt och med respekt för att den som anmält kan avslöjas vid oförsiktig hantering av informationen. Anmälda överträdelser kommer att uppmärksammas och vid behov rapporteras identifierade brister till styrelsen.

Om missförhållandet eller överträdelsen avser Varbergs BoIS FC:s Funktion kan berörda i stället sända e-post till styrelsen, via lars@boisfc.nu.

Berättigade som inte rapporterar genom en anonym e-postadress ska vara medvetna om att anonymiteten inte kan säkerställas i samma utsträckning. Berättigade, som inte väljer att rapportera genom en anonym e-postadress enligt ovan, kan rapportera genom att lämna en skriftlig och anonym redogörelse i ett slutet kuvert. Kuvertet ska sedan lämnas på klubbchefens kontor i Varbergs BoIS FC:s lokaler på Mentorsgatan 12 i Varberg.

Om anmälaren inte vill vara anonym kan hen också välja att boka tid hos klubbchefen.

Eventuella uppgifter om anmälare får inte lämnas ut så länge inte anmälan utreds vidare och leder till ett ärende hos polismyndigheten, annan myndighet eller domstol. I dessa fall kan sekretesskyddet ge vika till följd av den rätt till insyn i ett mål eller ärende som tillkommer en part enligt processrättsliga regler.

Anmälan görs via PDF (PDF LARMANMÄLAN), eller med de uppgifter som finns där, och levereras sedan till Varbergs BoIS FC Funktion för visselblåsning på egenvald väg, enligt ovan.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.